Input:

Priprava odloka o proračunu

12.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

7.27 Priprava odloka o proračunu

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni notranji revizor

Občinski proračun se skladno s 5. členom Zakona o javnih financah (ZJF) (opomba 1) sprejme z odlokom, v katerem se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa ta zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto.

Pri pripravi odloka o proračunu občine se upošteva tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1, opomba 2) in pa vsakokratni zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS, opomba 3). Podrobnejša navodila za leto 2024 in 2025 so podana v Proračunskem priročniku za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025 (opomba 4).

Odlok o proračunu mora vsebovati vsaj naslednje sestavine (opomba 5):

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Z odlokom o proračunu občine se določi višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna.

Posebni del proračuna sestavljajo področja proračunske porabe, glavni programi, podprogrami in proračunske postavke, ki so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

V odloku o proračunu se določi tudi, na katerem nivoju kontov se proračun objavi ter način objave posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov (spletna stran / oglasna deska).

Občinski proračun naj bi bil v splošnem delu objavljen do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov.

Posebni del proračuna se izvršuje na nivoju proračunske vrstice. Proračunska vrstica je postavka - konto in je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna (opomba 6). Posebni del proračuna se objavi / izvršuje na nivoju proračunska postavka – konto ali podkonto.

2. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

2.1 Pooblastila županu pri izvrševanju proračuna – prerazporejanje pravic porabe

38. člen ZJF določa, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta zakon in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna.

Z odlokom o proračunu občine občinski svet lahko pooblasti župana, da prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe), z določenimi omejitvami (glede na pretekle ugotovitve Računskega sodišča, župan ne sme imeti na voljo neomejenih pooblastil za prerazporejanje, kajti s tem se presegajo pooblastila, ki jih ima izključno občinski svet).

Na predlog neposrednega uporabnika župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe (v finančnem načrtu ožjega dela občine, ki je pravna oseba prerazporeja organ, ki je s statutom občine določen, da zastopa ožji del občine).

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF (v primeru pokrivanja obveznosti iz zadolževanja).

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih