Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih samoupravne lokalne skupnosti za občine

12.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

4.9 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih samoupravne lokalne skupnosti za občine

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v zunanjem dokumentu.

Akt delodajalca, ki ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas, ne sodi med obvezne splošne akte delodajalca. Če pa se delodajalec odloči, da bo tak akt sprejel oziroma izdal, ga sprejme oziroma izda po postopku, ki ga določa 10. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23).

_______________

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/2254/22 – ZUPŠ-1 in 114/23) župan/županja _______________ (ime in priimek; v nadaljevanju: delodajalec) Občine _______________ (ime občine), izdaja

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času občinske uprave Občine _______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se na Občini _______________ /v občinski upravi občine _______________ (navesti ustrezno) ureja:

– delovni čas,

– poslovni čas,

– uradne ure,

– evidentiranje prisotnost na delu in odsotnost z dela,

– vodenje evidence o izrabi delovnega časa.

II. DELOVNI ČAS

2. člen

(delovni čas)

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. *opomba 1

*opomba 1: Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem zaposleni dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

3. člen

(polni delovni čas)

Polni delovni čas je 40 ur na teden. *opomba 2

*opomba 2: Pod pogoji, ki jih določa 143. člen ZDR-1, se lahko:

- kot polni delovni čas določi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden,

- določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.

4. člen*opomba 3

(razporeditev polnega delovnega časa)

Začetek delovnega časa je med _______________ in _______________ uro, konec delovnega časa pa med _______________ in _______________uro.

ALI

Začetek delovnega časa je ob _______________ uri, konec delovnega časa pa ob _______________ uri.

*opomba 3: Začetek in konec delovnega časa sta lahko premakljiva, lahko sta ob določeni uri, lahko je premakljiv samo začetek ali samo konec ali začetek in konec, razporeditev delovnega časa je v različnih dnevih v tednu lahko različna, razporeditev delovnega časa, ki jo določa ta člen lahko velja za vse zaposlene in če ne, je treba navesti za katere zaposlene ne velja.

Razporeditev delovnega časa je pri delodajalcih lahko različna, zato je zapis tega člena odvisen od dejanske razporeditve delovnega časa pri delodajalcu.

5. člen

(obvezna prisotnost na delu)

Čas obvezne prisotnosti na delu je od ponedeljka do petka od _______________ do ______________.*opomba 4

*opomba 4: Navesti ali velja za vse zaposlene in če ne, je treba navesti za katere zaposlene ne velja in kako je z njihovo obvezno prisotnostjo na delu.

6. člen

(drugačna razporeditev delovnega časa)

Zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja se javnemu uslužbencu, upoštevaje potrebe delovnega procesa, razporeditev delovnega časa in obvezna prisotnost na delu lahko določi drugače, kot je določeno s tem pravilnikom.

7. člen

(delo v okviru premakljivega delovnega časa)

Javni uslužbenec lahko v okviru premakljivega delovnega časa dela:

– več oziroma manj kot 8 ur na dan, vendar ne manj kot _______________ ur in ne več kot


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih